Privacyregelemt

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met uw inschrijving als patiënt (of cliënt) verkrijgt u toegang tot zorgverlening en zullen wij een elektronisch dossier voor u aanleggen.

Ten behoeve van uw behandeling zullen wij gegevens verwerken over uw gezondheid. We zijn wettelijk verplicht om u daarover nadere informatie te verstrekken. Ook hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht houdt in dat de hulpverlener geen inlichtingen over de patiënt of gegevens uit het dossier mag verstrekken aan anderen dan de patiënt zelf, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Geen toestemming is nodig voor de verstrekking van gegevens aan hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling. Denk aan doktersassistenten, praktijkondersteuners of collega-vakgenoot die wordt geraadpleegd over een behandeling.

Ook kan informatie zonder toestemming worden gegeven aan de wettelijk vertegenwoordigers van de patiënt: ouders, voogden, curatoren, mentoren, gemachtigden en anderen. Een uitzondering kan worden gemaakt als dat voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst belemmerend zou zijn.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het stellen van diagnoses.
  • Het vaststellen van behandelingen of behandelplannen.
  • Het voorschrijven van medicatie.
  • Het kunnen declareren bij zorgverzekeraars.
  • Indien u een klacht indient, wordt deze in behandeling genomen en beantwoord of eventueel voorgelegd aan de tuchtcommissie.
  • Nadat uw klacht is afgehandeld wordt uw klacht ontdaan van uw naam en contactgegevens. De inhoud van uw klacht bewaard om de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

  • Apothekers ontvangen medische gegevens om u te kunnen adviseren over medicatie. Zorgverleners waarbij u in behandeling bent verkrijgen inzage in uw dossier. Bijvoorbeeld, indien u akkoord bent om door een specialist te worden behandeld dan verkrijgt de specialist voor deze behandeling inzage in uw dossier.
  • Uw zorgverzekeraar moet een beperkt aantal persoonsgegevens ontvangen om te kunnen vaststellen of deze zorg voor vergoeding in aanmerking komt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  • Uw medische gegevens worden 15 jaar bewaard, of zoveel langer als nodig is voor een goede behandeling. Een beperkt aantal gegevens wordt langer bewaard, door het nationaal archief, waaronder operatie en anesthesie gegevens (de verdoving).
  • Gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële verantwoording van de praktijkhouder, moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard.

Gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek?

 • Medische gegevens kunnen worden benut om medisch wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. Dat mag alleen met uw gegevens als u daarvoor toestemming hebt verleend.

Geeft u toestemming om uw gegevens elektronisch uit te wisselen?

Het kan voorkomen dat uw arts u doorverwijst naar een specialist. De traditionele wijze om dat te doen is per post. Er is ook een mogelijkheid om deze uitwisseling van informatie op elektronische wijze te laten plaatsvinden. Het landelijk schakelpunt (LSP) of het platform van Zorgdomein voorziet daarin. Deze uitwisseling is aan strenge wettelijke beveiligingseisen gebonden.

Het is in het belang van een efficiënte en zorgvuldige zorgverlening dat uw medische gegevens elektronisch gedeeld kunnen worden met andere artsen. Wilt u dat uw gegevens beschikbaar zijn als u bij een andere apotheek medicijnen gaat halen of bij de huisartsenpost komt? We gaan er van uit dat u  toestemming geeft. U kunt altijd uw toestemming intrekken. Daarmee wordt de elektronische uitwisseling gestopt.

Uw rechten

U mag ons verzoeken om (een deel van) uw medisch dossier te laten wissen. Houdt er rekening mee dat  wij  zijn gebonden aan de wet, wat betekent dat niet alle verzoeken kunnen worden ingewilligd. Dat geldt ook voor de overige verzoeken die u kunt indienen. U mag daarnaast verzoeken om uw gegevens te laten corrigeren of laten aanvullen. U mag verzoeken een deel uw dossier af te schermen voor andere zorgverleners. Dan kan maar één zorgverlener erin kijken. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Daarnaast heeft u een inzagerecht in uw dossier en mag u om een afschrift vragen. De hulpverlener mag hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.